.gitignore 66 B

123456
  1. henrymail
  2. henrymail.db
  3. henrymail.prop
  4. keys/
  5. web/embedded.go
  6. .idea/